szukaj      Start   Wydarzenia   Przewodnik po przedszkolu   Galeria zdjęć   Kontakt
Misja
Historia
Życiorys Św. Urszuli Ledóchowskiej
O zgromadzeniu
Tradycje
Kadra przedszkola

Zajęcia dodatkowe
Grupy
Zapisy
Kącik dla rodziców

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:

    - Dyrektor

    - Zespół opiekuńczo-wychowawczy.

 

Organy przedszkola współdziałają ze sobą, mają zapewnioną możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich kompetencji.

Dyrektor przedszkola kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz wobec władz oświatowych, samorządowych i kościelnych.

Odpowiada, w ramach określonych prawem, wobec Osoby Prowadzącej, organu nadzoru pedagogicznego i organu dotującego za zgodne ze statutem prowadzenie działalności przedszkola.

 

Dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą:

   - Zgłasza jednostce samorządu terytorialnego, prowadzącej ewidencję przedszkoli niepublicznych, zmian zaistniałych w danych dotyczących przedszkola zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, powstałych już po zarejestrowaniu placówki,

    - Ustala wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez zgromadzenie przedszkola,

    - Dostarcza organowi właściwemu do udzielania dotacji informacji o planowanej liczbie dzieci w przedszkolu,

    - Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

    - Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka.

   - Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

   - Dyrektor przedszkola planuje i realizuje nadzór pedagogiczny poprzez:

  - Kontrolę i analizę dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli (wpisem w dziennikach zajęć, planach pracy dydaktyczno-wychowawczej, arkuszach obserwacji),

  - Hospitacje zajęć dydaktycznych (udokumentowane wpisem do dziennika zajęć),

 - Bieżące przeglądy placówki, pod kątem wyposażenia oraz tworzonych przez nauczycieli warunków do nauki, zabawy i opieki (adnotacją w „zeszycie przeglądów”).

 

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną przedszkola, a w szczególności:

  - Przyjmuje dzieci do przedszkola na zasadach określonych w paragrafie 11 Statutu oraz może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w paragrafie 13 Statutu.

  - Organizuje opiekę nad dziećmi i stwarza możliwie najlepsze warunki dla ich harmonijnego rozwoju,

  - Współdziała z nauczycielami i pozostałymi pracownikami w wypełnianiu zadań przedszkola oraz wspomaga doskonalenie zawodowe,

  - Współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących procesu opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego.

 

Dyrektor przedszkola odpowiada za administracyjną, gospodarczą i finansową obsługę przedszkola, w szczególności:

  - Dysponuje – w porozumieniu z osobą prowadzącą – budżetem przedszkola,

  - Odpowiada za prowadzenie dokumentacji przedszkola, takich jak:

       Dzienniki zajęć

       Plany pracy wychowawczo – dydaktycznej

       Arkusze obserwacji dziecka

       Księgi ewidencji dzieci

       Zeszytu spotkań zespołu opiekuńczo-wychowawczego

       Dokumentacji administracyjnej.

 

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów praca pracy, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola. Dyrektor określa na piśmie zakres szczegółowych zadań dla poszczególnych pracowników placówki.

Dyrektor może skorzystać z Pomocy wolontariuszy przyjmowanych na podstawie obowiązkowych przepisów prawnych.

Zespół opiekuńczo-wychowawczy jest organem kolegialnym, do którego należą nauczyciele i personel pomocniczy. Zespół opiekuńczo-wychowawczy współdziała z dyrektorem i jest organem doradczym w realizacji zadań statutowych placówki. Do kompetencji zespołu opiekuńczo-wychowawczego należą:

    - Współtworzą i realizują plany pracy placówki,

   - Współtworzą plany doskonalenia zawodowego o formacji duchowej,

   - Dokonywanie wyboru programu dydaktycznego przedszkola,

   - Współdecydują w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków placówki,

   - Opiniowanie zakresu dodatkowych obowiązków pracowników.

 

Zespół opiekuńczo-wychowawczy jest zobowiązany do zachowania dyskrecji, nie ujawnia spraw omawianych spotkaniach zespołu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub rodziców (opiekunów prawnych) także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

Start   Wydarzenia   Przewodnik po szkole   Galeria zdjęć   Kontakt