szukaj      Start   Wydarzenia   Przewodnik po przedszkolu   Galeria zdjęć   Kontakt
Misja
Historia
Życiorys Św. Urszuli Ledóchowskiej
O zgromadzeniu
Tradycje
Kadra przedszkola

Zajęcia dodatkowe
Grupy
Zapisy
Kącik dla rodziców

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Organizację pracy w danym roku szkolnym określa projekt organizacyjny pracy.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia obowiązku szkolnego (w wyjątkowych sytuacjach można przyjąć dzieci młodsze, jednak nie młodsze niż 2,5 roku).

Liczba dzieci przyjętych do grupy nie może przekraczać 25.

Opiekę nad oddziałem dzieci sprawuje nauczyciel.

Dla realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada: Sale zajęć, Jadalnię, Łazienki, Szatnię, Plac zabaw, Zaplecze gospodarcze i socjalne.

Podstawowymi formami aktywności dzieci w przedszkolu są:

    - Zabawy i prace dowolne,

    - Czynności samoobsługowe,

    - Prace użyteczne,

    - Zajęcia zaplanowane przez nauczyciela,

    - Zajęcia dodatkowe.

 

Czas trwania zajęć dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci.

 

W przedszkolu praktykowana jest codzienna modlitwa.

Przedszkole prowadzi zajęcia religii rzymsko-katolickiej w ramach podstawy programowej.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolu w przedziale od 8:00 do 15:00.

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem realizacji „Podstawy Programowej”. Ramowy rozkład dnia ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami z uwzględnieniem zasad i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

Przedszkole pracuje przez 10 miesięcy w ciągu roku od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i Wielkiego Piątku. Przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. W porozumieniu z rodzicami lub na ich wniosek terminy te mogą ulec zmianie.

 

Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) bądź inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione.

Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przejmują rodzice (opiekunowie prawni).

 

Start   Wydarzenia   Przewodnik po szkole   Galeria zdjęć   Kontakt