szukaj      Start   Wydarzenia   Przewodnik po przedszkolu   Galeria zdjęć   Kontakt
Misja
Historia
Życiorys Św. Urszuli Ledóchowskiej
O zgromadzeniu
Tradycje
Kadra przedszkola

Zajęcia dodatkowe
Grupy
Zapisy
Kącik dla rodziców

RODZICE I WYCHOWANKOWIE

Rodzice mają prawo do:

    - Znajomości treści zawartych w programie wychowawczo-dydaktycznym realizowanym w przedszkolu,

    - Uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

    - Uczestnictwa w zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem,

    - Zgłaszania uwag o pracy przedszkola do dyrektora i osoby prowadzącej.

 

Do obowiązków rodziców należy:

   - Współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.

    - Przestrzeganie przepisów prawa placówki,

    - Przestrzeganie godzin pracy przedszkola,

    - Terminowe uiszczanie opłat za przedszkole,

    - Zgłaszanie nieobecności i chorób zakaźnych dziecka,

    - Uczestniczenia w zebraniach i uroczystościach o charakterze integracyjnym i religijnym.

 

Dzieci mają prawo do:

   - Podmiotowego traktowania,

   - Stałej opieki podczas zajęć w przedszkolu jak i poza jego terenem,

   - Uczestniczenia w zajęciach organizowanych zgodnie z zasadami higieny pracy,

   - Ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

   - Korzystania z posiłków.

 

Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania umów ustalonych z wychowcami w poszczególnych grupach wiekowych, zapewniających wszystkim bezpieczeństwo i respektowanie praw drugiej osoby.

 

Start   Wydarzenia   Przewodnik po szkole   Galeria zdjęć   Kontakt