szukaj      Start   Wydarzenia   Przewodnik po przedszkolu   Galeria zdjęć   Kontakt
Misja
Historia
Życiorys Św. Urszuli Ledóchowskiej
O zgromadzeniu
Tradycje
Kadra przedszkola

Zajęcia dodatkowe
Grupy
Zapisy
Kącik dla rodziców

Misja

 Mamy w dziele wychowania dwojakie zadanie: pierwsze - wychowanie dzieci dla Boga, dla ojczyzny niebieskiej, drugie - to wychowanie dzieci dla społeczeństwa, dla ojczyzny ziemskiej.

- św. Urszula Ledóchowska

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach zaistniało w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa pniewskiego. Obejmuje swoim zasięgiem miasto Pniewy i okolice. Naszą pracę opieramy na Projekcie Wychowawczym Sióstr Urszulanek (zapraszamy do zapoznania się w zakładce O Zgromadzeniu) według charyzmatu św. Urszuli Ledóchowskiej.

 
Powierzony Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK charyzmat Założycielki – św. Urszuli Ledóchowskiej jest szczególną misją w Kościele. Zgromadzenie pełni tę misję poprzez nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży a szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Realizujemy powierzone zadanie w istniejących placówkach, jakimi są przede wszystkim przedszkola.

Szczególną misją przedszkola jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, w klimacie miłości i akceptacji, we współpracy z rodzicami. Uznając za patronkę św. Urszulę Ledóchowską przekazujemy wychowankom miłość Boga, Ojczyzny, i Człowieka w klimacie pogody ducha i radosnego przeżywania codzienności.


Podstawową troską naszych działań jest duchowy rozwój dziecka, w tym:
     - uwrażliwienie na Boga i Jego miłość,
     - szacunek dla drugiego człowieka,
     - dostrzeganie piękna świata.

Tworzymy przedszkolną społeczność opartą na zgodnym współistnieniu i współdziałaniu trzech środowisk: Kościoła, Rodziny, Przedszkola (zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia).

Realizujemy proces wychowania i nauczania w poszanowaniu godności dziecka, respektując prawo do własnej indywidualności. 

Ustawicznie staramy się kształtować postawy twórcze, gotowe do wyborów dobrych wartości, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych i społecznych.

Szczególną uwagę zwracamy na:
    - wspomaganie rodziny w odkrywaniu jej najważniejszej roli w życiu i wychowaniu dziecka;
    - podejmowanie twórczego dialogu i różnorodnych działań integrujących rodziny i środowisko przedszkolne.

Za rzecz szczególnej wagi uznajemy:
    - budzenie postaw patriotycznych,
   - dostrzeganie wartości rodzimej kultury jako dziedzictwa wnoszonego przez Polskę do tworzącej się w Europie wspólnoty ojczyzn.

Kształtujemy umiejętności społeczne:
   - komunikowania się,
   - rozwiązywania problemów,
   - współpracy w zespole,
   - rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci.

Jesteśmy przedszkolem katolickim opierającym się w pracy wychowawczej z dziećmi na wartościach ewangelicznych i charyzmacie wychowawczym św. Urszuli Ledóchowskiej.

Stwarzamy warunki do wychowania w wierze katolickiej i kształtowania osobowości dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

Tworzymy środowisko wychowawcze o charakterze:
   - rodzinnym,
   - pogodnym,
   - radosnym,
   - pełnym dobroci.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa cel wychowania przedszkolnego, którym jest: „wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym”.

 
Jakże nie mam ufać, gdy Twoje Boskie Serce jest samą dobrocią i jednego pragnie: darować mi grzechy, przebaczyć, pojednać mnie z Ojcem w niebie! Całą moją przeszłość rzucam z ufnością w płomienie miłości Twego Boskiego Serca. - św. Urszula Ledóchowska
 

 

Start   Wydarzenia   Przewodnik po szkole   Galeria zdjęć   Kontakt